Forretninigsbetingelser

AXUS ADVOKATERS forretningsbetingelser gælder for de juridiske ydelser, som ansatte hos Axus Advokater leverer til klienten, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

INTERESSEKONFLIKT

Inden vi påtager os en sag, er vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom forpligtet til at afklare, om der foreligger en interessekonflikt. 

 

LOVGIVNING OM HVIDVASK 

I henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge er vi forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om vores klienters identitet på visse områder. Vi er forpligtet til at indhente disse oplysninger i forbindelse med sagens opstart.

 

TAVSHEDSPLIGT

Vi er underlagt de advokatetiske regler om tavshedspligt vedrørende de oplysninger, som vi kommer i besiddelse af under udøvelsen af vores hverv. Tavshedspligten gælder alle medarbejdere hos Axus Advokater. 

 

HONORAR

Vores honorar beregnes med udgangspunkt i det tidsforbrug, der er medgået til sagen samt under hensyn til sagens kompleksitet, det med sagen opnåede resultat og det med sagen forbundne ansvar. Det vil endvidere indvirke på honorarets størrelse, om hastebehandling af sagen er påkrævet. Timeprisen afhænger af sagens type. Vi giver gerne et overslag på omkostningerne efter anmodning. Udlæg opkræves særskilt.

Vi fakturerer typisk vores ydelser måneds- eller kvartalsvist eller efter afslutning af den enkelte opgave. 

I visse typer af sager har vi faste priser. Det kræver dog, at det efter sagens art er muligt at meddele en fast pris.

Betalingsbetingelserne er netto 5 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. 

 

KLIENTKONTO

Vi er klientkontoførende i flere banker. Vores primære klientkonto er i Nykredit Bank, reg.nr. 5472, kt.nr. 2700439.

Vi er forpligtet til at følge reglerne om advokaters behandling af betroede midler i klientkontovedtægten.

 

FORSIKRING

Axus Advokater har tegnet advokatansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Vores ansvar omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste m.v.

 

ADVOKATER

Selskabets advokater er beskikkede af justitsministeriet og er medlemmer af advokatsamfundet. Selskabets advokater er forpligtet til at følge Advokatsamfundets advokatetiske regler.

Det oplyses, at man kan klage over advokaters salær og adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Telefon: 33 96 97 98.